...

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

ชื่อหน่วยงานที่ท่านรับบริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้รับบริการ
1.1 เพศ

1.2 อายุ

 

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด


1.4 ความถี่ในการรับบริการต่อเดือน1.5 เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนื่องจาก


1.6 ช่องทางการรับบริการ


ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ตอนที่ 3 ภาพรวมการให้บริการ

โปรดให้คะแนนการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ 1 - 5 คะแนน

(1 ดาว หมายถึง ไม่พึงพอใจ และ 5 ดาว หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด)

กลับสู่หน้าหลัก