ศูนย์ราชการสะดวก
 Government Easy Contact Center (GECC)

 สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

เข้าสู่ระบบ GECC

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 64

...
Facebook

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

...
แบบประเมินความพร้อม

ในการเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

...
แบบประเมินความพร้อม

ศูนย์บริการประชาชน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
โทรศัพท์ : 0 2283 4475, 0 2283 4473, 0 2283 4485, 0 2283 4526 โทรสาร : 0 2283 4524-25 อีเมล์ : opm.gecc00@gmail.com